Wilhelmkleinite

wilhelmkleinite

Images

Formula: ZnFe3+2(AsO4)2(OH)2
Back to Minerals