Roméite

Roméite is a series between oxyplumboroméite and fluorcalcioroméite
Formulae:
Oxyplumboroméite: Pb2Sb2O7
Fluorcalcioroméite: (Ca,Na)2Sb5+2O6F